2% z dane nám pomáhajú pomáhať a pokračovať v tom, čo sme začali..

Budeme vám veľmi vďační ak vaše 2% podarujete práve nám a my ich budeme môcť pretaviť do ďalších pokrokov a pomoci pre Marynku, ale aj iné detičky s STXBP1 & inými diagnózami.

 • Terapie , rehabilitačné pobyty, lieky , vitamíny , organizácia podujatí a projektov  s cieľom pomoci tam, kde je to potrebné.
 • Osvetu o STXBP1, živote s touto diagnózou a ďalšími, ktoré so sebou táto diagnóza prináša.
 • Priložiť ruku k tomu, aby sa život ťažko chorých detičiek a ich rodín zlepšoval, aby aj tieto detičky patrili medzi ostatné a mali viac možností.

Vďaka vašim 2%: 

 • Bude môcť Marynka absolvovať intenzívne delfínoterpie, ktoré s ňou robia zázraky a po každej sa dostavia krok za krôčikom pokroky a preto veríme, že dokážu pomôcť aj ďalším detičkám s STXBP1 a tak im aspoň trošku skvalitniť život.
 • Vďaka 2% by sme radi pokračovali v našich projektoch na podporu rodín, ochranu zdravia a poskytovania pomoci Túžime po tom, aby sme svoje aktivity mohli rozširovať a vďaka tomu bolo možné, aby pomoci pre viac detičiek a rodín mohlo byť ešte viac…

DARUJTE NÁM 2 % Z DANÍ, ALEBO DOBROVOĽNÝ PRÍSPEVOK NA IBAN SK97 0900 0000 0052 1058 3729

Údaje o prijímateľovi 2% potrebné pri vypĺňaní tlačiva: 

Obchodné meno: ÚSMEV PRE MARY , o.z. 

Právna forma : Občianske združenie 

Sídlo:  Trstice 1146, Trstice 92542

IČO: 55181384

ZAMESTNANCI:

 • Zamestnanec do 15.2. požiada zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň 

 • Po uhradení dane zamestnávateľom, zamestnanec požiada o Potvrdenie o zaplatení dane, ktoré slúži ako základ na výpočet 

 • Následne vyplní tlačivo Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby s vyplnenými údajmi ÚSMEV PRE MARY, o.z.  Po vyplnení a podpísaní spolu s tlačivom od zamestnávateľa doručí osobne, poštou na DÚ . Ak si neviete ako na to, kontaktujte nás a radi za Vás tlačivo vyplníme alebo Vám zašleme vyplnené a doručíme na DÚ. 

3 % zo zaplatenej dane z príjmu 

Daňovník, fyzická osoba, ktorá v predmetnom zdaňovacom období vykonávala dobrovoľnícku činnosť podľa zákona č. 406/2011 Z. z. o dobrovoľníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej ako „zákon o dobrovoľníctve“) počas najmenej 40 hodín v zdaňovacom období a predloží o tom písomné potvrdenie môže zvolenému prijímateľovi poukázať namiesto 2 % až 3 % zo zaplatenej dane z príjmu. 

V takomto prípade je teda správcovi dane potrebné okrem vyhlásenia o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby a potvrdenia o zaplatení dane zaslať aj potvrdenie o trvaní, rozsahu a obsahu dobrovoľníckej činnosti, ktoré vydá právnická osoba, pre ktorú dobrovoľnícku činnosť vykonával tzv. vysielajúca organizácia.

 

FYZICKÉ OSOBY A SZČO, KTORÍ SI DAŇOVÉ PODÁVAJÚ SAMI:

 • Fyzická osoba vyplní daňové priznanie typu A alebo B a vypočíta si výšku 2%   z dane. Priamo v tomto tlačive vyplní aj údaje o poukázaní 2%  

 • 31.3.2024 je termín podania daňového priznania na príslušný daňový úrad (v mieste bydliska) a termín zaplatenia daňovej povinnosti. V prípade odkladu podania  daňového priznania sa lehota posúva na 30.6.2024

POSTUP NA POUKÁZANIE 2% Z DANE PRE PRÁVNICKÚ OSOBU:

 • Právnická osoba vyplní daňové priznanie a vypočíta si výšku 1% alebo 2% z dane. Priamo v tomto daňovom priznaní vyplní aj údaje o prijímateľovi – ÚSMEV PRE MARY, o.z.

 • 2% z dane môže poukázať právnická osoba v prípade, že počas roka 2022 až do 31.3. alebo 30.6. 2023 (podľa termínu podávania priznania) poskytla finančný dar vo výške min. 0,5% z dane na verejnoprospešný účel.

 • Právnická osoba si môže vybrať jedného, ale aj dvoch alebo troch prijímateľov, ktorým prerozdelí financie z 2%. 

 • Minimálna výška dane na poukázanie pre jednu organizáciu musí byť aspoň 8 €.